RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Klientów (dalej jako „Dane Osobowe”) jest biuro „Wehikuł podróży” s.c ul. Wojska Polskiego 6/2 16-300 Augustów, (dalej jako „Administrator”).

Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania Danych Osobowych jest realizacja umowy o świadczenie usług turystycznych.

Dane osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych o stanie zdrowia będą przetwarzane w celu

dostarczenia dodatkowych świadczeń zapewnianiających należytą opiekę.

Dane osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych dla potrzeb marketingu będą przetwarzane w następujących celach:

informowania o usługach/ imprezach turystycznych świadczonych przez Wehikuł Podróży

W celach marketingowych będą przetwarzane takie dane jak:

imię, nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu,

Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. b i lit. f Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”), to jest w ramach wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych/umowy o udział w imprezie turystycznej oraz w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest możliwość informowania o wszelkich sprawach związanych z zakupioną usługą/ imprezą turystyczną. Dane w celach marketingowych przetwarzane są na podstawie zgody osoby, której dane

dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane o stanie zdrowia przetwarzane są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

Odbiorcy danych

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

– upoważnieni pracownicy Administratora,

– usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty takie jak

– podmioty współpracujące z Administratorem przy realizacji umów o świadczenie usług turystycznych, umów o udział w imprezie turystycznej takie jak ubezpieczyciele, podmioty świadczące usługi transportu, placówki hotelarskie, placówki gastronomiczne

– dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację umów o świadczenie usług turystycznych/ umów o udział w imprezie turystycznej oraz zarządzanie organizacją Administratora, w szczególności firmy kurierskie i pocztowe.

Transfer danych do państw trzecich (państw spoza EOG)

Ujawnienie Danych Osobowych niektórym odbiorcom skutkuje transferem tych danych do państw trzecich znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w stosunku do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych. Dane Osobowe będą przekazywane do państw trzecich o ile jest to niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych/umowy o udział w imprezie turystycznej lub mogą być przekazanie gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w interesie osoby, której dane dotyczą, między Administratorem a inną osobą fizyczną lub prawną.

Okres przechowywania danych

Dane Osobowe będą przechowywane przez okres w którym osoba, której dane dotyczą może dochodzić ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych – 10 lat, od dnia 01.07.2018 r. – 3 lata. W przypadku Danych Osobowych zawartych w dokumentach księgowych będą one przechowywane przez 5 lat zgodnie z wymogami dotyczącymi obowiązku przechowywania dokumentów księgowych. Dane przetwarzane w celach marketingowych będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie Dane osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych o stanie zdrowia będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

Zasady gromadzenia danych

Podanie Danych Osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych oznaczonych jako wymagane uniemożliwia Administratorowi zawarcie i realizacje umowy. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. Podanie danych osobowych o stanie zdrowia jest dobrowolne, jednakże nie podanie tych danych uniemożliwia realizacje świadczeń zapewniających należytą opiekę.

Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać z następujących praw:

a) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,

b) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),

c) prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO,

d) prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej Danych

Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które

odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody,

e) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO,

f) prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem Danych kierując korespondencję na adres: „Wehikuł Podróży” Barbara Fedorczyk Urszula Choncel s.c. 16-300 Augustów ul. Wojska Polskiego 6/2 lub za pośrednictwem strony internetowej biuro@wehikul-podrozy.pl

Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.